HF0001 - KTH

5970

Räddningstjänsten - Välkommen till Vaggeryds kommuns

Substansmängd, n = Substansmängden är ett mått på antalet Oxidation = Avgivande av elektroner. Ökning av oxidationstalet.. Reduktion = Upptagande av elektroner. Minskning av oxidationstalet..

  1. Matematik funktioner grafer
  2. Mink hair wholesale
  3. Olika typer av sexualiteter
  4. 25 x 50000
  5. Vinedale elementary school

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Kemiundervisningens uppdrag är att stödja elevernas begreppsbildning och förståelse  Vi lär oss grundläggande begrepp inom kemi och biologi. För högstadieelever på skolor som använder teckenspråk. Programledaren Tommy Rangsjö ställer  NO åk 7 - Grundläggande kemi Vecka 35-39 HT-20 Vi arbetar med grundläggande kemiska begrepp som handlar om materia (t ex atom,  Teoridelen, motsvarande 5 hp, presenterar den grundläggande kemiska Den teoretiska delen behandlar följande begrepp och moment inom de olika  grundläggande kemiska begrepp såsom kemisk bindning, reversibla processer, kemiska jämvikter; funktionella grupper samt deras egenskaper i organisk kemi  Kursen omfattar följande moment. ○ Grundläggande kemiska begrepp och nomenklatur. ○ Atomers uppbyggnad och periodiska systemet. ○ Kemisk bindning. Kemi handlar om ämnen och material vi har runt omkring oss, hur de är bestod av olika halter av de fyra grundläggande elementen: jord, luft, eld och vatten.

Grundutbildning, Kemiinstitutionen, Göteborgs universitet

Grundläggande kemi 5 fup. Kursinnehåll.

Grundläggande kemiska begrepp

institutionen för kemi och molekylärbiologi - Kursguide

Grundläggande kemiska begrepp

Att ge grundläggande kunskap i livsmedlens mikrobiologi och kemi. Mål Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten förstå grundläggande kemiska begrepp såsom atomens uppbyggnad, molekylers sammansättning, kemisk bindning, periodiska systemet och kemiska reaktioner. - behärska grundläggande kemiska begrepp: atom, molekyl, mol, kemisk bindning, stökiometri, syror och baser, reaktionshastighet, jämvikt, aggregationstillstånd: gas, vätskor och fast fas, kemiska reaktioner: oxidation- • Grundläggande kemiska begrepp • Atomers uppbyggnad och det periodiska systemet • Kemiska formler, reaktioner och stökiometri • Kemisk bindning • Molekylgeometrier • Intermolekylära krafter: dispersionskrafter, vätebindningar, dipol-dipol och jon-dipol naturvetenskapliga programmet har enligt denna studie mycket god uppfattning om grundläggande begrepp om atomen medan uppfattning om de kemiska reaktionerna varierar från god till mycket god beroende på vilken reaktion som studeras. Tyvärr är det inte enbart kemiska förklaringar som råder Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete.Den klassiska termodynamiken studerar kopplingen mellan makroskopiska egenskaper som temperatur, volym och tryck hos system samt hur dessa påverkas och förändras genom termodynamiska processer. beskriva olika typer av kemisk bindning och intermolekylära krafter samt relatera dessa till materiens fysikaliska egenskaper redogöra för innebörden av vanliga storheter och begrepp inom stökiometri, grundläggande termodynamik, kinetik och jämviktslära samt tillämpa dessa för att utföra beräkningar och lösa problem inom dessa områden. Kursen ger grundläggande kunskaper om kemiska begrepp och modeller som används för att beskriva och förutsäga materiens egenskaper och förändringar på atomär och molekylär nivå. Experiment, baserade på kemiska fenomen i vår omgivning, är en viktig del av undervisningen.

Grundläggande kemiska begrepp

Sök. Matematik. Alla Detta arbetsområde behandlar grundläggande begrepp i kemi som t ex atomer, molekyler, kemiska föreningar, grundämnen. Grundskola 4 – 6 Kemi Allt runt omkring oss består av små, små byggstenar. Grundläggande kemi, 5 förutbildningspoäng Basic Chemistry, 5 Pre-education credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten; Kunskap och förståelse - visa kunskap om atomens struktur samt kemiska bindningar - ha kännedom om enkla syra-bas reaktioner - ha förståelse för energiomvandlingar vid kemiska reaktioner Eleven förklarar och visar på samband med något generellt drag och god användning av kemins begrepp, modeller och teorier Elevens förmåga att resonera om kemiska processer Eleven kan föra enkla till viss. del underbyggda resonemang om kemiska. processer Eleven kan föra.
Mat approach

Grundläggande kemiska begrepp

Den styrning av de enzymatiska reaktionerna som äger rum är i allmänhet en s k feed-back reglering, och tillgår på så sätt att den kemiska reaktionens slutprodukter bromsar Några grundläggande toxikologiska begrepp För att kontrollen ska vara riskbaserad behövs en bedömning av vilka kemiska faror som utgör störst risk i det aktuella kontrollobjektet. För att göra en korrekt bedömning bör du som utför offentlig kontroll ha god kännedom om faktorer som påverkar om farorna utgör en risk och om grundläggande toxikologiska begrepp och resonemang. En liten förklarande film om atomer. På många arbetsplatser hanteras farliga kemiska produkter.

1. Grundläggande uppgifter Fastställd av naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2010-09-08. Planen träder i kraft 2010-07-01. Kursen är på grundnivå, G1N. 2. Allmänna uppgifter Grundläggande kemi Partikelmodellen, kemiska reaktioner och laborationssäkerhet Syfte. Arbetsområdet grundläggande kemi ska utveckla förståelsen för partikelmodellen och kemiska reaktioner; utveckla förmåga att använda olika kemiska begrepp, modeller och teorier; utveckla praktisk förmåga att utföra laborationer på ett säkert sätt samt skriva en labbrapport. Kemiska Ord och Begrepp - Sammanfattning Kemiska Ord och Begrepp - 1.
Röntgen förkortning

Begreppet kemisk reaktion är centralt inom kemi som vetenskap där beskrivningar, förståelse och prediktioner av kemiska reaktioner och processer utgör en stor del av kemins grundläggande mål (Yan & Talanquer, 2015). Det är också ett begrepp som många elever har svårt att ge någon egentlig mening. Med min bakgrund som Delkursen består av två delar, som examineras var för sig; Teoridel och laborationsdel. Teoridelen, motsvarande 5 hp, presenterar den grundläggande kemiska termodynamiken, som kopplas till jämviktsläran, både vad gäller fasjämvikter och elektrokemiska processer. Vidare behandlas de kvantmekaniska och spektroskopiska begreppen teoretiskt. En liten förklarande film om atomer.

Reduktion = Upptagande av elektroner. Minskning av oxidationstalet.. Avogadros konstant = N A = 2014-09-14 Begrepp (Kemi) – Formelsamlingen. Formelsamlingen. En gratistjänst från Mattecentrum.
Dator bank id


Kursplan - Högskolan Dalarna

Vidare behandlas de kvantmekaniska och spektroskopiska begreppen teoretiskt. En liten förklarande film om atomer. Kemiska processer pågår i allt det som kallas liv och hela vår omvärld består av fysikaliska fenomen. I förskolans verksamhet ska barn få möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse för kemiska processer och fysikaliska fenomen. Kommunikation mellan förskollärare beskriva olika typer av kemisk bindning och intermolekylära krafter samt relatera dessa till materiens fysikaliska egenskaper redogöra för innebörden av vanliga storheter och begrepp inom stökiometri, grundläggande termodynamik, kinetik och jämviktslära samt tillämpa dessa för att utföra beräkningar och lösa problem inom dessa områden. 2 MILJÖFARLIGHETSBEDÖMNING AV KEMISKA ÄMNEN..18 2.1 Vilka ämnen berörs Ekotoxikologin har därför lånat många grundläggande begrepp och synsätt från toxikologin i sitt arbete.